Het Re-Bel initiatief

Het Re-Bel initiatief stelt zich tot doel op een diepgaande, open, ernstige en niet-partijdige wijze na te denken over de vraag hoe de instellingen van de Belgische federale staat – of van om het even welke andere politieke entiteit die in haar plaats zou kunnen komen – er op lange termijn kunnen en moeten uitzien, rekening houdend met de steeds evoluerende Europese context.

Het Re-Bel initiatief heeft niet tot doel één programma of manifest naar voor te schuiven dat alle betrokkenen kunnen onderschrijven. Re-Bel wil een vruchtbare intellectuele omgeving creëren waarin nieuwe ideeën en beloftevolle initiatieven kunnen ontstaan en groeien. Deze ideeën en initiatieven moeten relevant zijn voor het hervormingsproces van de Belgische instellingen en voor de institutionele vormgeving van andere complexe entiteiten waaronder de Europese Unie.

Dit initiatief wordt gesteund door de Universitaire Stichting die als gastheer van de activiteiten van Re-Bel zal optreden. Eén van de opdrachten van de Universitaire Stichting bestaat erin de contacten en de samenwerking tussen alle Belgische universiteiten te bevorderen. Het Re-Bel initiatief zal hiertoe bijdragen vooral door de publicatie van een reeks e-books en door de organisatie van publieke evenementen.

Het Re-Bel initiatief streeft er ook naar buitenlandse collega’s en de internationale gemeenschap in Brussel te associëren met zijn activiteiten. De werktaal zal normalerwijze het Engels zijn.

Voor verdere informatie over dit initiatief en zijn initiatiefnemers, wendt u tot About Re-Bel.