Feedback

Event feedback form
Hoe werd u over deze webinar geinformeerd? Comment avez-vous été informé(e) de ce webinar? *
Uitsluitend voor wie effectief de webinar gevolgd heeft
Seulement pour celles et ceux qui ont effectivement suivi le webinar

Wanneer in het EN/FR/NL werd gesproken, verstond u alles / veel / weinig?
Lorsqu’on parlait en EN/FR/NL, compreniez-vous tout / beaucoup / peu?

When in English
Si en français
Wanneer in het Nederlands